Dakchhinkali Temple Visit

Rebika, Shanti, Soma, Sarvana, Bharat, Ajaya, Mahesh, Dharma  Raj, Bal Kumar and Dhan Bhadur
From second from left: Rebika, Shanti, Soma, Sarvana, Bharat, Ajaya, Mahesh, Dharma Raj, Bal Kumar and Dhan Bhadur
The Temple
The Temple

Dharma Raj, Ajaya, BalKumar, Amrit and Dhan Bhadurj
Dharma Raj, Ajaya, BalKumar, Amrit and Dhan Bhadurj